သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၇) ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၈) ရက္ေန႔စပါမယ္


MICROMAX Firmware Collection


MICROMAX Q350 FLASH FILE

Download the official Micromax Q350 flash file
Flash tool:
SP Flash Tool : Quick Points
Try to use Firmware Upgrade option to initialize Flashing.
While, loading Firmware in SP Flash tool.
Untick Preloader, which held responsible for Mobile life. If this file get corrupt, your Micromax Q350 will be dead.
Make sure to install Mtk driver to make communication between Mobile & PC (Flash tool)
While, installing Stock ROM. If the process get interrupted, it will result in Android logo with exclamation mark.

MICROMAX E485 FLASH FILE

Download the official Micromax E485 flash file
Flash tool:
SP Flash Tool : Quick Points
Try to use Firmware Upgrade option to initialize Flashing.
While, loading Firmware in SP Flash tool.
Untick Preloader, which held responsible for Mobile life. If this file get corrupt, your Micromax E485 will be dead.
Make sure to install Mtk driver to make communication between Mobile & PC (Flash tool)
While, installing Stock ROM. If the process get interrupted, it will result in Android logo with exclamation mark.

MICROMAX P702 FLASH FILE

Download the official Micromax Canvas Tab P702 flash file

Flash tool:
SP Flash Tool : Quick Points
Try to use Firmware Upgrade option to initialize Flashing.
While, loading Firmware in SP Flash tool.
Untick Preloader, which held responsible for Mobile life. If this file get corrupt, your Micromax P702 will be dead.
Make sure to install Mtk driver to make communication between Mobile & PC (Flash tool)
While, installing Stock ROM. If the process get interrupted, it will result in Android logo with exclamation mark.

Stock Firmware For Micromax A064 Bolt

Model:Bolt A046 
Software Version: V1.
Android Version:4.4.2 KitKat.
Download:Click here.
 

Stock Firmware For Micromax A065 Bolt

Model: A065 Bolt 
Software version: V1.
Android Version:4.4.2 KitKat,
Download:Click here.
 

Stock Firmware For Micromax Bolt A066

Model: A066 Bolt 
Software version: V1.
Android Version:4.4.2 KitKat.
Download: Click here.
 

Stock Firmware For Micromax Bolt A067

Model: A067 Bolt 
Software version: V1.
Android Version:4.4.2 KitKat.
Download: Click here.
 

Stock Firmware For Micromax Bolt A068

Model: A068 Bolt 
Software version: V2.
Android Version:4.2.2 JellyBean.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Bolt A069

Model: A069 Bolt 
Software version: V1.
Android Version:4.2.2 JellyBean.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Bolt A075

Model: A075 Bolt
Software version: V2.
Android Version:4.0 Ice Cream Sandwich.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Bolt A082

Model: A082 Bolt
Software version: V5.
Android Version:4.4.2 KitKat.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Bolt A089

Model: A089 Bolt
Software version: UNKNOWN.
Android Version:4.2.2 Jelly Bean.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Bolt A091

Model: A091 Bolt
Software version: V1.
Android Version:4.4.2 KitKat.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Bolt A092

Model: A092 Bolt
Software version: V3…
Android Version:4.4.2 KitKat.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Bolt A093

Model: A093 Bolt
Software version: V2.
Android Version:4.4.2 KitKat.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Bolt A096

Model: A096 Bolt
Software version:V1.
Android Version:STOCK.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Bolt A24

Model: A24 Bolt.
Software version:V2.
Android Version:2.3 GingerBread.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Smarty A25

Model: A25 Smarty.
Software version:V2.
Android Version:2.3 GingerBread.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Bolt A26

Model: A26 Bolt.
Software version:V2.
Android Version:2.3 GingerBread.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Bolt A27

Model: A27 Bolt.
Software version: V8.
Android Version:2.3 GingerBread.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Bolt A28

Model: A28 Bolt.
Software version: V1.
Android Version:2.3 GingerBread.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Bolt A30

Model: A30 Bolt.
Software version: V2.
Android Version:2.3 GingerBread.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Bolt A34

Model: A28 Bolt.
Software version: V2.
Android Version:2.3 GingerBread.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Bolt A35

Model: A35 Bolt.
Software version:V5.
Android Version:2.3 GingerBread.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Bolt A36

Model: A36 Bolt.
Software version:V2.
Android Version:2.3 GingerBread.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Bolt A37

Model: A37 Bolt.
Software version:V3…
Android Version:4.2 JellyBean.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Bolt A37B

Model: A37B Bolt.
Software version:V2.
Android Version:4.2 JellyBean.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Bolt A40

Model: A40 Bolt.
Software version:V2.
Android Version:2.3 GingerBread.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Punk A44

Model: A40 Punk.
Software version:V1.
Android Version:2.3 GingerBread.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Punk A45

Model: A40 Punk.
Software version:V1.
Android Version:2.3 GingerBread.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Bolt A46

Model: A46 Bolt.
Software version:V1.
Android Version:2.3 GingerBread.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Bolt A47

Model: A47 Bolt.
Software version:V1.
Android Version:4.2 JellyBean.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Ninja A50

Model: A50 Ninja.
Software version:V4.
Android Version:2.3 GingerBread.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Ninja A51

Model: A51 Ninja.
Software version:V7.
Android Version:2.3 GingerBread.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax A52

Model: A52.
Software version:V4.
Android Version:2.3 GingerBread.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Ninja A54

Model: A54 Ninja.
Software version:V3…
Android Version:2.3 GingerBread.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax A55

Model: A55.
Software version:V3…
Android Version:2.3 GingerBread.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax A56

Model: A56.
Software version:V3…
Android Version:2.3 GingerBread.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Ninja A57

Model: A56 Ninja.
Software version:V4.
Android Version:2.3 GingerBread.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Bolt A58

Model: A58 Bolt.
Software version: V8.
Android Version:4.2 JellyBean.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Bolt A59

Model: A59 Bolt.
Software version: V3…
Android Version:4.1 JellyBean.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Andro A60

Model: A60 Andro.
Software version: V3…
Android Version:4.1 JellyBean.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Bolt A61 

Model: A61 Bolt.
Software version: V3…
Android Version:4.1 JellyBean.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Bolt A62

Model: A62 Bolt.
Software version: V5.
Android Version:4.1 JellyBean.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Canvas Fun A63

Model: A63 Canvas Fun.
Software version: V1.
Android Version:4.2.2 JellyBean.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Smarty 3.5 A65

Model: A65 Smarty 3.5.
Software version: V5.
Android Version:2.3 GingerBread.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Bolt A66

Model: A66 Bolt.
Software version: V3…
Android Version:2.3 GingerBread.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Canvas Bolt A67

Model: A67 Canvas Bolt.
Software version: V2.
Android Version:4.0.3 Ice Cream Sandwich.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Bolt A68

Model: A67 Bolt.
Software version: V2.
Android Version:4.0 Ice Cream Sandwich.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Bolt A69

Model: A69 Bolt.
Software version: V1.
Android Version:4.2 Jelly Bean.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax A70

Model: A70.
Software version: V16
Android Version:2.3 GingerBread.
Download: Click here.

Stock Firmware for Bolt Micromax A71

Model: A71 Bolt.
Software version: V2.
Android Version:4.1 Jelly Bean.
Download: Click here.

Stock Firmware for Canvas Viva Micromax A72

Model: A72 Canvas Viva.
Software version: V12.
Android Version:2.3 GingerBread.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax A73

Model: A73.
Software version: V3…
Android Version:2.3 GingerBread.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Canvas Fun A74

Model: A74 Canvas Fun.
Software version: V4.
Android Version:4.4.2 KitKat.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax A75

Model: A75.
Software version: V7..
Android Version:2.3 GingerBread.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Canvas Fun Micromax A76

Model: A76 Canvas Fun.
Software version: V2.
Android Version:4.2 JellyBean.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Canvas Juice Micromax A77

Model: A77 Canvas Juice.
Software version:UNKNOWN.
Android Version:4.2 JellyBean.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax A78

Model: A78.
Software version: V1.
Android Version:2.3 GingerBread.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Bolt A79

Model: A79 Bolt.
Software version: V2.
Android Version:2.3 GingerBread.
Download: Click here

Stock Firmware for Micromax A80

Model: A80.
Software version: V1.
Android Version:2.3 GingerBread.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Bolt A82

Model: A80 Bolt.
Software version: V1.
Android Version:4.4.2 KitKat.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax A84

Model: A84.
Software version: UNKNOWN.
Android Version:2.3 GingerBread,
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax A85

Model: A85.
Software version: UNKNOWN.
Android Version:2.3 GingerBread,
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Bing 3 A86

Model: A86 Bing 3.
Software version: UNKNOWN.
Android Version:4.1 JellyBean.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Ninja 4.0 A87

Model: A87 Ninja 4.0.
Software version: V3…
Android Version:2.3 GingerBread.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Canvas Juice A88

Model: A88 Canvas Juice.
Software version: V3…
Android Version:4.2.2 JellyBean.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Ninja A89

Model: A89 Ninja.
Software version: V4.
Android Version:4.2.2 JellyBean.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Superfone Pixel A90

Model: A90 Superfone Pixel.
Software version:V1.
Android Version:4.2.2 JellyBean.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Superfone Pixel A90S

Model: A90S Superfone Pixel.
Software version: V3…
Android Version:4.2.2 JellyBean.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Ninja A91

Model: A91 Ninja.
Software version: V1.
Android Version:4.2.2 JellyBean.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Canvas Lite A92

Model: A92 Canvas Lite.
Software version: V3…
Android Version:4.1.2 JellyBean.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Elanza A93

Model: A93 Elanza.
Software version: V2.
Android Version:4.2.2 JellyBean.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Canvas MAd A94

Model: A94 Canvas MAd.
Software version: V3…
Android Version:4.2.2 JellyBean.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Canvas Power A96

Model: A96 Canvas Power.
Software version: V2.
Android Version:4.2.2 JellyBean.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Canvas Xpress A99

Model: A99 Canvas Xpress.
Software version: V2.
Android Version:5.0 Lollipop.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax A100

Model: A100.
Software version: V2.
Android Version:4.0 Ice Cream Sandwich.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax A101

Model: A101.
Software version: V4.
Android Version:4.0 Ice Cream Sandwich.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Doodle 3 A102

Model: A102 Doodle 3.
Software version: V4.
Android Version:4.2 JellyBean.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Canvas Fire 2  A104

Model: A104 Canvas Fire 2.
Software version: V3…
Android Version:4.4 KitKat.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Canvas Entice A105

Model: A105 Canvas Entice.
Software version: V1.
Android Version:4.4 KitKat.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Unite 2 A106

Model: A106 Unite 2.
Software version: V4.
Android Version:5.0 Lollipop.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Canvas Fire 4 A107

Model: A107 Canvas Fire.
Software version: V1.
Android Version:5.0 Lollipop.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Canvas L A108

Model: A108 Canvas L.
Software version: V1.
Android Version:4.4.2
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Canvas XL2 A109

Model: A109 XL2.
Software version: V7.
Android Version:4.4 KitKat.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Canvas 2 A110

Model: A110 Canvas 2.
Software version: V4.
Android Version:4.2 Jelly Bean.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Canvas 2 Plus A110Q

Model: A110Q Canvas 2 Plus.
Software version: V3…
Android Version:4.2 Jelly Bean.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Canvas Doodle A111

Model: A111 Canvas Doodle.
Software version: V18
Android Version:4.1 Jelly Bean.
Download: Click here.
 

Stock Firmware for Micromax Canvas Ego A113

Model: A113 Canvas Ego.
Software version: V2.
Android Version:4.1 Jelly Bean.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Canvas 2.2 A114

Model: A114 Canvas 2.2.
Software version: V3…
Android Version:4.4 KitKat.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Canvas 3D A115

Model: A115 Canvas 3D.
Software version: V2.
Android Version:4.1 JellyBean.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Canvas HD A116

Model: A116 Canvas HD.
Software version: V5.
Android Version:4.2 JellyBean.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Canvas HD A116i

Model: A116i Canvas HD.
Software version: V2.
Android Version:4.2 JellyBean.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Canvas Magnus A117

Model: A117 Canvas Magnus.
Software version:V4.
Android Version:4.2 JellyBean.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Canvas Tube A118R

Model: A118R Canvas Tube.
Software version:V9.
Android Version:4.2 JellyBean.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Canvas XL A119

Model: A119 Canvas XL.
Software version:V1.
Android Version:4.2 JellyBean.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Canvas 2 Colors A120

Model: A120 Canvas Colors.
Software version: V2.
Android Version:4.2 JellyBean.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Canvas Elanza 2 A121

Model: A121 Canvas Elanza 2.
Software version: V2.
Android Version:4.3 JellyBean.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Canvas Juice 2 A177

Model: A177 Canvas Juice.
Software version: V2.
Android Version:4.2 JellyBean.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Canvas HD Plus A190

Model: A190 Canvas HD Plus.
Software version: V1
Android Version:4.4 KitKat.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Canvas Turbo Mini A200

Model: A200 Canvas Turbo Mini.
Software version: V1.
Android Version:4.2 JellyBean.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Canvas 4 A210

Model: A210 Canvas 4.
Software version: V16
Android Version:4.2 JellyBean.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Canvas Doodle 2 A240

Model: A240 Canvas Doodle 2.
Software version: V2.
Android Version:4.2 JellyBean.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Canvas Turbo A250

Model: A250 Canvas Turbo.
Software version: V5.
Android Version:4.2 JellyBean.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Canvas Sefie A255

Model: A255 Canvas Selfie.
Software version: V1.
Android Version:4.4 KitKat.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Canvas Knight Cameo A290

Model: A290 Canvas Knight Cameo.
Software version: V3…
Android Version:4.4 KitKat.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Canvas Gold A300

Model: A300 Canvas Gold.
Software version: V4.
Android Version:4.4 KitKat.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Canvas Nitro A310

Model: A310 Canvas Nitro.V4..
Software version: V3…
Android Version:4.4 KitKat.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Canvas Nitro A311

Model: A311 Canvas Nitro.
Software version: V1.
Android Version:4.4 KitKat.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Canvas 4 Plus A315 (White Gold)

Model: A315 Canvas 4 Plus.
Software version: V2.
Android Version:4.4 KitKat.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax A316

Model: A316.
Software version:LATEST.
Android Version:STOCK.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Canvas Knight A350

Model: A350 Canvas Knight.
Software version: V3…
Android Version:4.4 KitKat.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Bolt AD3520

Model: AD3520 Bolt.
Software version: V1.
Android Version:4.2 JellyBean.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Bolt AD4500

Model: AD4500 Bolt.
Software version: V1.
Android Version:4.2 JellyBean.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Canvas Duet AE90

Model: AE90 Canvas Duet.
Software version: V1.
Android Version:4.2 JellyBean.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Canvas A1 Android One AQ4501

Model: AQ4501 Android One Canvas A1.
Software version: V3…
Android Version:5.1 Lollipop.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Canvas A1 Android One AQ4502

Model: AQ4501 Android One Canvas A1.
Software version: V1…
Android Version:5.1 Lollipop.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Canvas Hue AQ5000

Model: AQ5000 Canvas Hue.
Software version: V1.
Android Version:4.4 KitKat.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Canvas Juice 2 AQ5001

Model: AQ5001 Canvas Juice 2.
Software version: V1.
Android Version:4.4 KitKat.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Bolt D200

Model: Bolt D200.
Software version: V1.
Android Version:4.4 KitKat.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Bolt D303

Model: Bolt D303.
Software version: V1.
Android Version:4.4 KitKat.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Bolt D320

Model: Bolt D320.
Software version: V1.
Android Version:4.4 KitKat.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Bolt D321

Model: Bolt D321.
Software version: V1.
Android Version:4.4 KitKat.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Nitro 2 E311

Model: E311 Nitro 2.
Software version: V3.
Android Version:4.4 KitKat.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Canvas Xpress E313

Model: Canvas Xpress E313.
Software version: V5.
Android Version:5 Lolipop.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Canvas Knight 2 E471

Model: E471 Canvas Knight 2.
Software version: V1.
Android Version: 5.0 Lollipop.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Bolt Q324

Model: Q324 Bolt.
Software version: V1.
Android Version: 4.4 KitKat.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Bolt Q335

Model: Q335 Bolt.
Software version: V2.
Android Version: 4.4 KitKat.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Canvas Selfie Lens Plus Q345

Model: Q345 Canvas Selfie Lens Plus.
Software version: V2.
Android Version: 5.0 Lollipop.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Canvas Play Q355

Model: Q355 Canvas Play.
Software version: V1.
Android Version: 5.0 Lollipop.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Canvas Pep Q371

Model: Q355 Canvas Play.
Software version: V2.
Android Version: 4.4 KitKat.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Unite 3 Q372

Model: Q372 Unite 3.
Software version: V2.
Android Version: 5.0 Lollipop.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Canvas Spark Q380

Model: Q380 Canvas Spark.
Software version: V1.
Android Version: 5.0 Lollipop.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Canvas Doodle 4 Q391

Model: Q391 Canvas Doodle 4.
Software version: V1.
Android Version: 5.0 Lollipop.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Canvas Sliver 5 Q450

Model: Q450 Canvas Sliver 5.
Software version: V1.
Android Version: 5.0 Lollipop.
Download: Click here.

Stock Firmware for Micromax Bolt S300

Model: S300 Bolt.
Software version: V1.
Android Version:
Download: Click here.

If you are looking for the firmware for your device and it is not in the list,then do leave a comment below. We will find it for you in some days if possible.:)

0 comments:

Post a Comment

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕က ပုိက္ဆံရွာဖုိ႔ အခမဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြကုိ တည္ေထာင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ အခမဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြကုိ တည္ေဆာက္ဖုိ႕ ပုိက္ဆံရွာတာ။ မာ့ခ္ဇက္ကာဘတ္

အမွန္တကယ္တတ္ေျမာက္လိုသူမ်ားအတြက္ မုိဘိုင္းဖုန္းျပုျပင္ျခင္းဆုိင္ရာ Software ပိုင္းကို အေျခခံမွစတင္သင္ၾကားမယ့္ ရက္ရွည္ (၁) လ သင္တန္း ကို ဆရာ Than Toe Aung ( TTA ) မွ သင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ ဇန္နဝါရီလ (၂)ရက္ေန႔တြင္ အတန္းစပါမယ္ စာရင္းေပးသြင္းလိုသူမ်ား 09250248011 , 09258854744 သို႔ ဆက္သြယ္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါၿပီ...